Direct aanmelden

Groepstrainingen
Individuele begeleiding
Workshops

Disclaimer

1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;
2. Trainingscentrum Martini Art Dojo  draagt er zorg voor de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen te plaatsen. Desalniettemin is het bedrijf niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
3. Trainingscentrum Martini Art Dojo staat niet garant voor of waarborgt niet dat de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;
4. Trainingscentrum Martini Art Dojo is niet aansprakelijk voor schade:
 a. Toegebracht door de website
 b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
 c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
 d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen. Ook is Trainingscentrum Martini Art Dojo gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
5. Trainingscentrum Martini Art Dojo behoudt zich het recht voor op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
6. Trainingscentrum Martini Art Dojo behoudt zich het recht voor de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Trainingscentrum Martini Art Dojo niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
7. Trainingscentrum Martini Art Dojo is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;
8. Trainingscentrum Martini Art Dojo behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
9. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen we deze gebruiken om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen;
10. De gebruiker vrijwaart Trainingscentrum Martini Art Dojo, de werknemers van het bedrijf, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, et cetera van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Overige informatie
Voor vragen over deze disclaimer of de website, dient u zich te richten tot Trainingscentrum Martini Art Dojo.